เกี่ยวกับเรา

ประวัติของบริษัท

บริษัท เอชดี เมดิคอล จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอชดี ซัพพลาย ได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำยาไตเทียม และน้ำยาเล้างครื่องไตเทียม ส่งให้กับลูกค้าเปนของภาครัฐและเอกชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเริ่มจากการวางแผนการผลิตทุกขั้น ตอนอย่างละเอียด ทำการควบคุมการผลิต พร้อมกับตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า แล้วจึงส่งมอบให้ลูกค้าตามวันเวลาที่กำหนดในข้อตกลง

นโยบายและวัตถุประสงค์

ผู้บริหารของบริษัท ได้มีความมุ่งมั่นในการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 & ISO 13485 : 2003 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยได้แสดงความมุ่งมั่นเป็นนโยบายคุณภาพดังนี้

“ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องคุณภาพ”

“ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจในการทำงานของบริษัท การทำงานที่ปราศจากความซื่อสัตย์นั้น จะทำให้ขาดความเชื่อถือจากลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ปราศจากลูกค้าที่ยั่งยืน เราสามารถ แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ด้วยการรักษาสัญญา คำพูด
• ลูกค้าภายนอก หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัท
• ลูกค้าภายใน หมายถึง แผนกต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นลูกค้าซึ่งกันและกัน

“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานและคน หรือ ทำให้ดีกว่าเดิม ดังต่อไปนี้
• พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า โดย เน้นเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
• พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อยู่เสมอ
• พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยจัดให้มีการฝึกอบรม อยู่เสมอ
• พัฒนาขบวนการทำงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการวิจัยต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทันสมัยอยู่เสมอ

“เน้น เรื่องคุณภาพ” แบ่งคุณภาพออกเป็น 2 ด้าน
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องมีความเสมอเหมือนกัน เปรียบเสมือนว่าผลิตมาครั้งเดียวกันตลอดเวลาถูกต้อง ตามมาตรฐานของบริษัท
• คุณภาพชีวิตของบุคลากร ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพแข็งแรง
       เวลาทำการ

วันปกติ  8.00-16.30  น.
วันเสาร์  8.00-12.00  น.